Çarşamba, Haziran 19, 2024
spot_img
Ana SayfaGÜNDEMULAŞIM İHALE BEDELİ BELLİ OLDU

ULAŞIM İHALE BEDELİ BELLİ OLDU

Süleymanpaşa Şehiriçi ulaşım ihale muammen bedeli belli oldu. İhalenin 10 (on ) yıllık muhammen bedeli : 32.250.000,00-TL (KDV Hariç). Ayrıca Belediye ihale şartlarını açıkladı.

 

T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

MADDE-1 Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesinde toplu taşıma yapmak üzere 19 adet hat ve güzergahta engelli erişimine uygun mevzuatına göre ayakta yolcu taşıma alanı bulunan 10 adet 17+3+1, 52 adet en az 20 oturan 30 ayakta, 20 adet en az 25 oturan 33 ayakta şeklindeki koltuk kapasiteli ( en fazla 12 metre uzunluğunda ) toplam 82 adet araçla 10(on ) yıl süreyle “Özel Halk Otobüsleri Güzergah Hatlarının” kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre ‘‘KAPALI TEKLİF USULÜ’’ ile ihale edilecektir.
MADDE-2 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
İdarenin adı :Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Adres : Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Telefon :0 850 459 59 59 Dahili 3704
MADDE-3 İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
İhalenin yapılacağı Adres : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu
Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
İhale Tarihi ve saati : 03/01/2020 Cuma günü Saat: 10.00
İhalenin 10 (on ) yıllık muhammen bedeli : 32.250.000,00-TL (KDV Hariç)
İhalenin geçici teminat bedeli : 967,500.00- TL. (10 yıllık ihale bedelinin %3’ü)
İhalenin Şartname Bedeli : 3.000,00-TL
MADDE-4 İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER VE ARANACAK ŞARTLAR:
İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 02/01/2020 Perşembe günü mesai saati (17:00) sonuna kadar “sıralı alındılar” karşılığında Çınarlı Mahallesi, Hükümet Caddesi, Çakırbey Plaza No:340 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ adresindeki Ulaşım Dairesi Başkanlığında görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde büyükşehir belediye meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta kanalı ve dosya teslim saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4.1- Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (Gerçek kişiler için.)
4.2- Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
4.3 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. ( İhale tarihinden en fazla 3 (üç) ay önce alınmış)
4.3.1- Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.
4.3.2- Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4.3.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.3.1 ve 4.3.2’deki belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4.4.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4.4.2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4.4.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.4.1 ve 4.4.2’deki belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
4.6- İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak girişimi temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli beyanname ile noter tasdikli imza sirküleri,
4.7- Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden 31.12.2019 tarihine kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.
4.8- Bağlı bulundukları SGK’dan 31.12.2019 tarihine kadar kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.
4.9- İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
4.10- Bu şartnamede yazılı Geçici teminatın Belediye veznesine yatırılmış olduğuna dair makbuz aslı veya bu miktarda süresiz, limit içi banka teminat mektubu aslı.
4.11- İhale dokümanının 3.000,00-TL. (ÜçbinTürk Lirası) karşılığında satın alındığına dair makbuz aslı.
4.12- İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerce her sayfası ayrı ayrı yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış şartname ve ekleri,
4.13-İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf
4.14-İsteklilerin, standartları ve özellikleri bu şartname, Teknik şartnamede ve eklerinde belirtilen en az 2016 model otobüsün,( işletme süresince kullanılacak araçlar en fazla 8 yaşında olacaktır, 8 yaşını dolduran araçlar en fazla 2 yaş araçlarla değiştirilecektir) %20’sinin ruhsatlarının özmal olması koşulu ile diğer %80’ini temin edeceklerine ve hatlarda bu otobüslerle çalışacaklarına dair taahhütname,
4.15- İstekli olan gerçek veya tüzel kişinin son 4 (dört) yıl içinde aralıksız olarak en az 100.000 nüfuslu bir yerleşim yerinde ihale konusu işi (Şehir içi toplu taşıma) Özel Halk Otobüsü İşletmecisi olarak yaptığına dair işi veren kurum ve kuruluşlardan alınacak tasdikli belge aslı.
4.16- İstekli olan gerçek veya tüzel kişinin ödenmiş sermayesinin en az 7 milyon TL olduğunu gösterir belgenin aslı.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır ilan olunur

 

BENZER HABERLER
- Advertisment -
Google search engine

POPÜLER YAZILAR

YORUMLAR